Privacy Policy

Deze privacy policy geldt voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van jouw persoonlijke gegevens bij het gebruik maken van onze website. In deze privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Smaekvol Wonen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met het volgende met zich mee.

  • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onderhavige privacy policy.
  • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Smaekvol Wonen
Industrieweg 1 B 12
8131 VZ Wijhe
Nederland
Mail: info@smaekvolwonen.nl

Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van onze privacy policy is altijd beschikbaar op onze website.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door Smaekvol Wonen verwerkt ten behoeve van het aangaan van overeenkomsten (online aankopen), bij je account (indien van toepassing), voor onze eigen ontwikkeling en verbetering, bij wettelijke verplichtingen en bij preventie van misbruik en criminaliteit.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen:

  • Naam, adres en emailgegevens, zodat wij de webshoporder kunnen verwerken en versturen
  • Bankgegevens tijdens het uitvoeren van een betalingstransactie

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het afhandelen van het betalingsverkeer bij het afhandelen van webshop orders zoals IDEAL, Mastercard en Visa. Onze betalingsverwerker is de Rabobank.

Daarnaast geven wij uw naam en adresgegevens door aan PostNL voor het versturen van uw bestelling.

Google Analytics wordt door ons gebruikt om de performance van onze website te monitoren. Bij Google worden bezoekgegevens op basis van IP adres vastgelegd. Deze IP adressen zijn geanonimiseerd en er is een verwerkersovereenkomst met Google hieromtrent. Deze gegevens worden echter niet aan ons doorgegeven of is door ons te herleiden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
Smaekvol Wonen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

  • Toegang tot onze website verloopt via een beveiligde verbinding. Dit betekent dat alle verkeer verloopt via een beveiligd https protocol. Dit kunt u in de browser zien door het symbool van een slotje.
  • Het verkeer op de website van onze partners Rabobank en PostNL verloopt ook via een beveiligde verbinding. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de werking van de website van onze partners.

Rechten omtrent je gegevens of verzoeken om gegevens in te zien aan te passen of te verwijderen
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou zelf of direct aan een andere partij, indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Al deze verzoeken dienen per mail gestuurd te worden naar info@smaekvolwonen.nl

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken technische cookies voor de werking van onze website. Zij worden verder niet gebruikt voor het verzamelen van gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij ons geen cookies ontvangt.

Interesses en voorkeuren cookies
Deze cookies zijn onder andere nodig om de inhoud van onze shop te kunnen delen via je sociale media, zoals Facebook en Instagram. Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook (Facebook Pixel). De cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.

Voor de cookies die sociale media en derde partijen plaatsen en de mogelijke gegevens die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij je naar de verklaringen van deze partijen op hun eigen websites. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen: Smaekvol Wonen heeft daar geen invloed op.

Bezoekersgegevens statistische doeleinden
Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern beleid en voor verbetering van de Smaekvol Wonen website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.

Koppeling met andere websites
Smaekvol Wonen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites.

Gebruik
De webwinkel dient op deugdelijke wijze gebruikt te worden. Bij onjuist gebruik (hacken, overvloedige database sessies etc.) behoudt Smaekvol Wonen zich het recht voor uw acties op deze webwinkel te monitoren en indien nodig de toegang hiertoe te ontzeggen. Bij ernstig misbruik zullen gerechtelijke procedures worden overwogen.

 Algemene vrijwaring
Bij het gebruik van deze webwinkel zal u Smaekvol Wonen en al haar licentiehouders, leveranciers en klanten vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen inclusief de kosten daarvan.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Komen we hier samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt dan de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Scroll naar boven